23/06/2021

Søk om støtte til opplæringstiltak i din bedrift!

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt betydelig med midler igjen for å kunne støtte opplæringstiltak i bedrifter gjennom Bedriftsintern Opplæring (BIO Trøndelag). Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, f. eks. Covid19.

Kompetansetiltaket er tidsbegrenset og kan ikke overstige 26 uker, og opplæringsperioden totalt i bedriften må være gjennomført innen ett år etter at søknaden er innvilget.

Samlet støttebeløp til virksomheter i 2021 er:

  • For små bedrifter og enkelpersonforetak (Inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.
  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-.
  • For søknader som omfatter opplæringstiltak for grupper av bedrifter vurderes støttebeløp fra sak til sak.

Bedrifter som faller inn under innsatsområdene i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag vil bli prioritert. Søknader hvor opplæringstiltakene faller inn under innsatsområdene digitalisering, teknologiutvikling og sirkulærøkonomi vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning. Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges.

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.

FI Næringshage har i 2020 og 2021 bistått mange bedrifter med utvikling av BIO-prosjekter og bistår gjerne flere! Næringshagen kan også være en organisator som kobler bedrifter sammen med aktuelle kompetansetilbydere, etter bedriftens egne behov og ønsker.

Tenker du at dette er aktuelt for din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi i FI Næringshage er her for å bistå alle bedrifter som har behov for det.

Ta direkte kontakt med Kine Kilen ([email protected]) eller Ingrid Margrethe Sandnes ([email protected]), eller se på oversikten over våre folk her.

Retningslinjer for BIO-ordningen:

Følgende kostnader støttes:

  • Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket
  • Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift
  • Rådgivningstjenester knyttet til organisering av felles opplæringstilbud

Hvordan søker du:

For å gjøre søknadsprosessen best mulig for bedriften og Trøndelag fylkeskommune er det ønskelig at søknadene skrives gjennom Næringshagen.

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av bedriftens behov for opplæringstiltak
  • En opplæringsplan med konkrete beskrivelser av opplæringstiltakene
  • Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av opplæringstiltaket
  • Informasjon om bedriftens økonomiske situasjon

Del innlegg: