17/09/2019

Vil løfte norsk vannbransje ut i verden

Britt Viljugrein er daglig leder i Vannklyngen. Hun ønsker å utvide klyngemiljøet for vannbransjen. Foto: Marius Tvinnereim / FI - Fremtidens Industri

Klyngeleder Britt Viljugrein i Vannklyngen ønsker å utvide klyngemiljøet, slik at vannbransjen sammen kan løse utfordringer knyttet til vann og avløp i Norge – og resten av verden.

– Jevnlig avdekker våre klyngemedlemmer store utfordringer knyttet til drikkevann og infrastruktur i Norge. Det er stort etterslep av vedlikehold, og det er behov for utvikling av ny teknologi og nye løsninger for å klare å ta igjen det voksende etterslepet, forteller Viljugrein.

Klyngelederen har nylig gjennomført en ukes hospitering hos FI i Trøndelag for å hente inspirasjon fra FI sitt arbeid med næringsklyngerklynger og bedriftsutvikling. FI leder flere store næringsklynger,  og kjenner Vannklyngen godt, både gjennom styrerepresentasjon og fra da FI drev den midtnorske klyngen Smart Water Cluster fram til sammenslåingen av klyngene i fjor.

– Vi vet at det å være klyngeleder er en krevende jobb. Derfor var det naturlig for oss å invitere Britt inn i FI-fellesskapet, sier Marianne Brøttem, COO i FI.

Gjennom hospitering for andre klynger og nettverk ønsker FI å tilby et miljø for samarbeid og erfaringsutveksling.

– Å hospitere skaper muligheter for å se hvordan hverdagen arter seg hos andre. Det bidrar til å utvikle gode nettverk, dele kunnskap og kompetanse og fremmer innovasjon. Ofte sitter vi med de samme utfordringene, men det er ikke før vi ser på det i fellesskap at vi kan lære av hverandre, sier Brøttem.

I tillegg til å fremme utvikling, bidrar hospiteringer til langvarige samarbeid. Det kan gi bedrifter og klynger økt konkurransekraft i Norge og utlandet, innovasjonsevne og innsikt i nye teknologier og løsninger som vil bli viktige for norske bedrifter i tiden fremover.

Fra v.: Daglig leder i Vannklyngen Britt Viljugrein og COO i FI, Marianne Brøttem. Foto: Marius Tvinnereim / FI – Fremtidens Industri

– FI jobber aktivt med innovasjonsprosjekter sammen med bedrifter og FoU. I tillegg arbeides det med internasjonale prosjekter innenfor EU og Interreg. Vi har et stort nettverk og mange dyktige ansatte som kan bidra til å styrke Vannklyngen fremover, sier Brøttem.

– En videreutvikling av Vannklyngen er avgjørende for fremtidige muligheter for våre medlemmer. FI har gitt oss muligheten til å komme nærmere innovasjonsmiljøet i Trøndelag og har delt erfaringer som er gull verdt for oss, sier Viljugrein.

Vannklyngen representerer den private delen av Norges vannbransje, og har om lag 70 medlemmer. Hovedmålet til klyngen er å øke eksport av norske produkter og skape flere arbeidsplasser i vannbransjen.

Ønsker tydelige krav

– Verdensledende teknologi utvikles i Norge i dag, men det er samtidig behov for at myndighetene bidrar med tydelige krav og satsing knyttet til drikkevann. Vannbransjen har nødvendig kompetanse, teknologi og vilje, men mangler penger til å utvikle og produsere produktene, sier Viljugrein.

Etterslepet i vedlikehold knyttet til norsk drikkevann er estimert til over 300 milliarder kroner. Helsedirektoratet la i juni frem en risikovurdering som viser at det er kritisk for det norske drikkevannet i tiden fremover. Kort oppsummert handler det om at ekstremvær, skiftende klima og flere og mer intense nedbørsepisoder vil få konsekvenser for sårbare drikkevannskilder og et gammelt og utdatert ledningsnett. I sommer fikk en kontaminert drikkevannskilde fatale følger, og det ble sendt ut over 30 varsler om koking av vann bare i løpet av juni, juli og august. 

Etterslepet i vedlikehold knyttet til norsk drikkevann er estimert til over 300 milliarder kroner. Foto: Marius Tvinnereim / FI – Fremtidens Industri

– Det er stort behov for nytekning og innovasjon for å løse disse utfordringene, og ved å jobbe sammen kan norske bedrifter utvikle løsninger som blant annet sikrer trygt drikkevann til den norske befolkningen. Vannklyngen ønsker å være en pådriver for å forhindre at slike hendelser oppstår, sier Viljugrein.

Ser mot utlandet
Samtidig ønsker Vannklyngen å skape flere eksportmuligheter for norsk drikkevannsindustri. Tall fra Innovasjon Norge forteller at to tredjedeler av norske eksportvarer eksporteres av store selskaper. Samtidig regnes 99 prosent av norske bedrifter for å være små (færre enn 10 ansatte).

– Å delta i klynger som Vannklyngen vil gi små bedrifter en større mulighet til å synliggjøre seg i markedet, og bidra i utviklingen av nye løsninger. Internasjonalt er Norge en anerkjent industrinasjon. Vi har godt rennommé, blant annet for høyteknologiske kvalitetsprodukter, en høy etisk standard, og løsningsorientert kultur, sier Viljugrein. 

Del innlegg: