01/07/2021

Trondheim skal bli internasjonalt sentrum for testing av havromsteknologi

Testination: Frode Halvorsen i Ocean Autonomy Cluster, direktør Kristian Dahlberg Hauge i Trondheim kommune og Bjørn Damhaug i Fremtidens Industri vil trekke norske og utenlandske aktører til Trondheim for å teste og demonstrere nye havromsteknologier. Foto: Marius Tvinnereim / Ocean Autonomy Cluster

Trondheim kommune, sammen med næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster og Fremtidens Industri, inngår partnerskap for å trekke norske og utenlandske aktører til Trondheim for å teste og demonstrere nye havromsteknologier.

Satsingen heter TestinationTRD, og målet er å samle og tilgjengeliggjøre all kompetanse, infrastruktur og testutstyr som teknologimiljøene besitter i dag.

– SINTEF og NTNU og deres innovasjons- og forskningssentre spinner fram revolusjonerende teknologier som aldri før. For å gripe forretningsmulighetene dette gir, er de avhengig av at det legges til rette for at nye teknologiske løsninger kan verifiseres og klargjøres for markedene, forteller Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster.

Trondheim har i flere tiår vært arnested for mange av de største teknologiløftene og innovasjonene i Norge, og i 2016 ble Trondheimsfjorden verdens første fullskala testarena for autonome fartøy. Pionerbedrifter som Zeabuz, Blueye Robotics, og Eelume vekker samtidig internasjonal oppsikt med sine robotiserte løsninger for havrommet.

Mister kapital og kompetanse

Suksessen til tross; manglende tilgang til infrastruktur for utprøving og verifikasjon av nye teknologier gjør dessverre at mange teknologigründere og oppstartsselskaper velger å etablere seg i andre byer. Det gjør at Trondheim mister både spesialkompetanse og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

– Næringslivet, gründere, FoU-institusjoner og studenter står i dag nærmest på egne bein når de skal demonstrere at nye teknologier er sikre og levedyktig i markedene, sier Halvorsen.

TestinationTRD skal derfor gjennomføres i samarbeid med en rekke bedrifter og FoU-institutter som allerede har aktiviteter, utstyr og infrastruktur knyttet til testarenaen i Trondheimsfjorden. Dagens situasjon gjør det vanskelig å tiltrekke seg investorer og skape tillit i samfunnet til nye bærekraftige og lønnsomme løsninger.

– At Trondheim i dag opplever hjerneflukt, er opplest og vedtatt. I tillegg mister vi mange vekstselskaper og entreprenører som har behov for kapital, sier Halvorsen.

Verden bør se til Trondheim

Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune, er tydelig på det er et akutt behov for å bidra til vekst og utvikling nå som Norge og verden gradvis opp igjen.

– Havromsteknologi blir utviklet både i maritim næring, sjømatnæring og petroleumsnæring. Tilgjengelig testinfrastruktur i Trondheim vil være med å demme opp og begrense fremtidig hjerneflukt fra Trondheim innen et område hvor vi har et absolutt konkurransefortrinn, sier Dahlberg Hauge.

– I tillegg er TestinationTRD i tråd Trondheim kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål, der vi blant annet skal bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon, fortsetter Dahlberg Hauge.

En annen hensikt med TestinationTRD er å markedsføre Trondheimsfjorden som testarena og tiltrekke seg internasjonale teknologiaktører. Å gjennomføre testing og verifisering tar ofte flere uker, og store summer legges igjen på testlokasjoner. I tillegg er det stor verdi i å reklamere for den ledende kompetansen som teknologimiljøene i Trondheim besitter.

– Testturisme vil bety store inntekter til byen i form av alt fra hotelldøgn til kulinariske opplevelser og kultur. Teknologi- og industrimiljøer, blant annet i Tyskland, England og USA, har allerede meldt at de ønsker å benytte Trondheim som testdestinasjon, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri.

Styrker hele regionen

Rapporten «Testarenaer for styrket utvikling av autonomimiljøet i Trøndelag», som ble publisert av Impello i år, peker spesielt på havromsautonomi som et av regionens sterkeste konkurransefortrinn for forskning, utvikling og kommersialisering av autonome teknologier og løsninger.

– Etter over et år med stor usikkerhet i næringslivet, trenger spesielt gründere og oppstartsbedrifter god støtte for å bygge konkurransekraft i markedet. Ved å legge til rette for at bedriftene lettere får demonstrert løsningene sine for investorer og sluttkunder, kan de fokusere mer av ressursene på selve utviklingen, sier Dahlberg Hauge.

Han mener at sterkere samarbeid og økt aktivitet for teknologimiljøene i Trondheim, også vil komme hele Midt-Norge til gode. Det er Bjørn Damhaug enig i.

– Særlig innen områdene autonomi, havbruk og maritim, hvor vi er helt i verdenstoppen, ligger det enorme muligheter for innovativ og bærekraftig verdiskaping i hele regionen, sier Damhaug.

Testarena: I 2016 ble Trondheimsfjorden verdens første fullskala testarena for autonome skip. Til tross for stor innovasjonskraft i Trondheims ledende autonomimiljø, er manglende tilgang til infrastruktur for utprøving og verifikasjon av nye teknologier en stor barriere for utvikling og kommersialisering av teknologier og autonome systemer. Foto: Marius Tvinnereim / Ocean Autonomy Cluster    

Del innlegg: