18/05/2021

Styrk bedriften din med sirkulær økonomi

Skal dagens lokalbedrifter være lønnsomme, relevante og konkurransedyktige i framtiden, må omstillingen til en mer sirkulær økonomi starte allerede nå. Derfor er FI Næringshage og Næringshagen i Orkdalsregionen i gang med et forprosjekt om sirkulær økonomi, og inviterer bedrifter til å delta.

Bærekraft blir et stadig viktigere kriterium for valg av leverandører. Bedrifter som har fokus på bærekraft, har derfor et konkurransefortrinn. Én måte å bli mer bærekraftig på, er å gå over til en sirkulær økonomi.

– Vårt mål er å bidra til at bedriftene finner mulighetene som ligger i en sirkulær økonomi. Ved å bruke lokale premisser og forutsetninger, sammen med godt samarbeid, vil bedriftene få et konkurransefortrinn og dermed være godt rustet for en overgang til sirkulær økonomi, sier Steffen Larssen, bedriftsrådgiver i Næringshagen i Orkdalsregionen.

Industriell sirkulær økonomi handler om å utnytte ressurser best mulig, og å sørge for både økt bærekraft og økt verdiskapning gjennom å bruke ressursene lengre, på både kort og lang sikt. Bedre og lengre utnyttelse av ressurser kan gjøres på flere måter, blant annet gjennom re-fabrikkering, gjenvinning og redusert forbruk. Men mest av alt om å skape en bedre bunnlinje for bedriften også i fremtiden.

For å lykkes med sirkulær økonomi, og dermed en mer lønnsom og bærekraftig bruk av ressursene, er samarbeid viktig. Én bedrifts overskuddsmaterialer eller avfall, kan dekke en annen bedrifts materialbehov. Sirkulær økonomi handler om å lage et lengre og bedre utnyttet kretsløp for ressursene bedriftene bruker. Ved samarbeid kan bedrifter hjelpe hverandre å utnytte disse ressursene bedre, og samtidig drive mer lønnsomt.

Praktisk tilnærming

Men mange opplever overgangen fra en tradisjonell, lineær økonomi til en sirkulær økonomi som uklar og krevende. Begrepet sirkulær økonomi har vært kjent en stund, men innholdet kan være både ukjent og tvetydig med ulikt innhold avhengig av hvem man spør.

Næringshagene opplever at bedrifter ønsker å bidra til bærekraft og samfunnsnytte, men at de også må sette egen lønnsomhet først. De ser ikke nødvendigvis umiddelbart hvordan man kan oppnå begge deler. Skal bedrifter ta steget over til en sirkulær økonomi, og fortsatt skape økonomisk overskudd, trengs det en mer konkret, relevant og forretningsmessige tilnærming. De trenger en tilnærming som fokuserer på lønnsomhet og effektivitet – for akkurat dem. Bedriftene må kunne forstå, bruke og “utøve” sirkulær økonomi som konsept, og samtidig tilnærme seg den «nye» økonomien i forretningsmodellering, produktutvikling, produksjon, offentlig- og markedskontakt og kundeoppfølging.

Dette er grunnen til at FI Næringshagene og Næringshagen i Orkdalsregionen nå er i gang med et forprosjekt om sirkulær økonomi.

Gjennom forprosjektet inviterer næringshagene bedrifter til å delta på foredrag, praktiske workshops og ideutvikling om hva sirkulær økonomi kan bety for dem. Etter å ha deltatt på disse aktivitetene, vil bedriftene blant annet være i stand til å se sirkulære muligheter og potensialer for tiltak i egen bedrift, og forhåpentligvis også kommet i kontakt med andre som de kan dele noe med. Dette vil igjen være med på å tydeliggjøre hvordan bedriften kan bli mer lønnsom, og nye mulige inntektskilder.  

Ta kontakt

Aktivitetene knyttet til forprosjektet vil foregå høsten 2021. Dersom du og din bedrift ønsker å delta, ta kontakt med din næringshage.

FI: Næringshage: [email protected]

Næringshagen i Orkdalsregionen: [email protected]

Allerede i gang?

Er din bedrift allerede i gang med sirkulær økonomi? Eller har dere startet prosessen med overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi? Da vil vi gjerne snakke med deg og din bedrift!

Ta kontakt med [email protected]

Del innlegg: