28/06/2018

Smart vann blir nasjonal satsing

Smart Water Cluster og Vannklyngen går sammen for å bygge markedsposisjon for norsk vannindustri.

– Det skjer mye innenfor vannbransjen for tiden, og det er nødvendig at norske leverandører av vannindustri og relatert infrastruktur tar sin naturlige posisjon i dette arbeidet. Sammen med Vannklyngen ønsker vi å styrke bedriftenes mulighet til å lykkes i det nasjonale og internasjonale markedet”, sier Bjørn Damhaug, leder for Fosen Innovasjon og medlem av den nye klyngeledelsen under kick off for klyngesatsningen i Oslo 11. juni. Den nye klyngen, som har fått navnet Vannklyngen – Smart Water Norway, har ambisjon om ta lederskapet for en sterk og  samlet norsk vannindustri.

Smart Water Cluster + Vannklyngen = økt næringspotensial

Initiativet har utspring i den midtnorske klyngesatsningen Smart Water Cluster og østlandsbaserte Vannklyngen. Begge klyngene bygger på flere års strategisk nettverksarbeid med virksomheter innen vannteknologi og vannbehandling. Til sammen består de to klyngene av over 100 virksomheter innen industri, leverandørvirksomhet, FoU og offentlig forvaltning som har jobbet på tvers og sammen for å utvikle nye løsninger, produkter og kunnskap. Det er sterk tro på at forent kompetanse skal gi en sterkere klynge som kan føre til enda større utviklings- og næringspotensial for bedriftene.

Skal bli verdensledere i smarte og kosteffektive løsninger

Målsetningen for den nye nasjonale klyngen er å bygge kompetansen og nettverket som skal til for å etablere kosteffektive og bærekraftige VA-løsninger i verdensklasse. Fokuset ligger i større grad enn tidligere på internasjonal vekst og viktige konkrete siktemål er å doble eksporten innen 2025 og å skape 3.000 nye arbeidsplasser. Klyngen har også en tydelig miljøbetoning og ønsker å være pådriver for prosjekter som bygger opp under FNs bærekraftsmål innen vann, klima og ressursutnyttelse.

Klyngeetableringen representerer en historisk satsing på vann som et voksende industrisegment i Norge. På etableringsmøtet for Smart Water Norway møtte mange bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører frem for å være med på å sparke i gang det nye initiativet.

-Det skal bli spennende å se hva vi kan få til sammen i årene fremover. Vi har stor tro på at en samlet leverandørklynge har de beste forutsetninger i form av kompetanse, kunnskap og produkter for å nå opp i en internasjonal konkurranse. I tillegg vil vi i enda større grad evne å legge til rette for FoU-samarbeid, utvikle komplette verdikjeder samt være med på å forsterke satsing i markeder som næringsmiddel, industri og akvakultur, hvor det i større og større grad etterspørres resirkuleringsløsninger og slambehandling, stadfester Bjørn Damhaug.

 

Del innlegg: