03/06/2016

Økt samhandling mellom det sivile og militære på Fosen

For å skape godt samspill mellom militær og sivil sektor har Ørland kommune initiert opprettelse av en Forsvarskoordinator-funksjon for Fosen-regionen.

Forsvarets utbygging ved Ørland hovedflystasjon (ØHF) gjør flystasjonen til landets viktigste militære installasjon. Utviklingen ved ØHF har stor betydning for hele regionen. Milliarder skal investeres i utbyggingsfasen og det ventes en sterk aktivitetsøkning i driftsfasen. Målsettingen er å skape økt vekst også i det sivile samfunn rundt flystasjonen, gjennom et godt samspill mellom alle involverte parter.

Den nyopprettede forsvarskoordinator funksjonen har blitt til gjennom et partnerskap mellom Ørland kommune, Fosen Regionråd, Bjugn kommune, Næringsalliansen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Løsningen er valgt framfor en ordinær stilling på grunn av de komplekse oppgavene som ligger i skjæringen mellom sivil og militær sektor. Utviklingen ved ØHF har mange interessenter, bl.a. kommuner, fylkeskommuner,  utdanningsinstitusjoner, FoU-miljø, og næringsliv, og de har alle sammen ulike ønsker og behov. Ved å opprette en funksjon, snarere enn en enkelt stilling, kan man nå benytte ulike kompetanser, nettverk og ressurser i arbeidet.

Arbeidet skal ledes av Erling Eriksen (bildet), tidligere Oberstløytnant Sjef Baseskvadron at 138 Luftving Luftforsvaret, og med lang fartstid fra ulike lederposisjoner ved ØHF. Eriksen er nå ansatt i Fosen Innovasjon (FI), og vil i sitt arbeid både kunne benytte andre ressurser i FI og eksterne ressurser der dette er formålstjenlig.

Eriksen starter med å avdekke og ta tak i sentrale utfordringer sett fra vertskommunenes side og Forsvarets side, samt knytte kontakter med nøkkelpersoner i regionen. En viktig oppgave er å skape gode samarbeidsarenaer mellom ØHF og regionalt samfunns- og næringsliv, bidra til å synliggjøre det dynamiske arbeidsmarkedet på Fosen og bidra i prosesser som omhandler rammebetingelser for sivil-militært samarbeid.

Eriksen vil ha kontor på Ørland rådhus.

Kontaktinformasjon:

Erling Eriksen
Prosjektleder
+47 91 85 52 64
[email protected]

 

Del innlegg: