21/07/2021

Ny strategi for sirkulær økonomi fra regjeringen

På Den Store Sirkulærkonferansen på Herøya i juni ble regjeringens nye strategi for sirkulær økonomi lagt frem. Ifølge strategien vil regjeringen legge til rette for sirkulære produkter ved å tilrettelegge for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjeder, samt økt digitalisering og teknologiutvikling.

– Det er avgjørende for miljøet at ressurser brukes effektivt. Ved å holde ressursene i økonomien lengst mulig, hindres utslipp til luft, jord og vann og uttak av nye naturressurser. For næringslivet innebærer en satsning på sirkulær økonomi nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid i en artikkel fra NHO.

I rapporten Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi skriver regjeringen at de har ambisjoner om at Norge skal være i førersetet i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Gjennom aktiv videreutvikling av politikk og virkemidler både nasjonalt og i samarbeid med EU, skal gode rammevilkår sikre grunnlaget for verdiskaping og grønn konkurransekraft i Norge. Store deler av rammebetingelsene utvikles i EU, for eksempel krav til mer miljøvennlige produkter og økt resirkulering av avfall.

– På en rekke felt viser strategien til Norges deltagelse i europeisk arbeid, om å jobbe for et strengt felleseuropeisk produktrammeverk med høye og hensiktsmessige krav til innblandet resirkulerte råvarer. NHO synes det er en fornuftig tilnærming. Vår eksport går i hovedsak til EU og vi er med i den Europeiske klimadugnaden. EU mener alvor, og vi må følge opp, sier Almlid.

NHO ser på samarbeidet med norske myndigheter som viktig for å få utløst potensialet som befinner seg i dette landet.

Hele rapporten fra Regjeringen kan du lese her.

Del innlegg: