KLYNGER OG NETTVERK

Vi er ett av landets ledende klyngeutviklingselskap. Vi har på vegne av næringslivet ansvar for klyngene NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, MIDSEC og Smart Grid Services Cluster. Vi sitter også i ledelsen i Smart Water Norway.

Deltakelse i klynger og nettverk er for mange en naturlig del av forretningsstrategien. Her treffer man potensielle kunder og samarbeidspartnere, får oversikt over konkurrenters produktportefølje og blir kjent med den siste utviklingen innenfor sitt marked eller fagfelt. Sammen er man også sterkere når man vil løfte fram utfordringer på vegne av industrien, eller påvirke politikere når det gjelder fremtidig næringspolitikk. 

Alle klyngene består av bedrifter som er villige til å strekke seg litt lenger, sammen, for å oppnå utvikling og vekst innenfor sin bransje eller sitt fagområde. Har du en slik bedrift? Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

midsec klynger

MIDSEC

Mid Norway Defence and Security Cluster utvikler verdensledende løsninger for et tryggere samfunn. 

MIDSEC har ca. 35 medlemsbedrifter pluss en rekke tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer. Klyngen arbeider med leveranser, kompetanseutvikling og samarbeidsprosjekter innenfor autonomi, vedlikehold, overvåkningssystemer, internasjonalt industrisamarbeid med mer. Markedet er nasjonal og internasjonal forsvarsindustri, samt private virksomheter som ønsker løsninger for økt sikkerhet og beredskap.

Bedriftenes leveranser omfatter bl.a. teknologi, produkter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret. Leveransene omfatter banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land.  For eksempel autonome systemer, kunstig intelligens (AI), fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, maskinering og mekanikk, cybersikkerhet, logistikk med mer. 

MIDSEC er forankret i Midt-Norge og har nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Klyngen ledes av FI og støttes av Trøndelag Fylke og Innovasjon Norge.

SMART GRID SERVICES SA

Foreningen Smart Grid Services SA skal gi direkte uttelling for aktive medlemmer i form av økt aktivitet innen både produkt- og tjenesteutvikling samt bedre tilgang til eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt.

Foreningen jobber for samarbeid om markedsutvikling, forretningsutvikling, produktutvikling, tjenesteutvikling og mobilisering til forskning for sine 25 medlemmer.

Satsingsområdene til Smart Grid Services SA er produkter og tjenester til smarte nett, styringsløsninger, monitorering og overvåkning av energi og effekt, samt tjenesteutvikling relatert til elektriske strømnett.

FI leverer administrasjonstjenester, prosjektledelse, prosjektutvikling og koblingsaktiviteter mellom virkemiddelapparatet, forskning, kunder og leverandører.

fornybarklyngen klynger

FORNYBARKLYNGEN

Fornybarklyngen jobber for fremtidens forretningsmodeller innenfor fornybar energi.

Fornybarklyngen er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Klyngen legger til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi og legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon.

Fornybarklyngen er en plattform for samarbeid og utvikling som bidrar til å utforske fremtidens løsninger og forretningsmodeller, øke den samlede utviklingskapasiteten og demonstrere nye løsninger. I fellesskap vil klyngens medlemmer skape et ledende miljø for fornybar forretningsutvikling.

Fornybarklyngen samler omkring 50 aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier, og har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

Klyngen ledes av Ole Svendgård og FI er fasilitator.

nce aquatech cluster klyngen

NCE AQUATECH CLUSTER

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger, med over 100 partnere. Over 80 % av partnerne er fra leverandørsiden, og en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er sentrale aktører.

Klyngen ble i 2016 anerkjent som NCE, et prosjekt i Norwegian Innovation Cluster Programme. NCE står for Norwegian Center of Expertise.

NCE Aquatech Cluster jobber for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren, gjennom å:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050

Klyngen av BDO og FI i samarbeid, med Kristian Henriksen (BDO) som leder og Bjørn Damhaug (FI) som nestleder. 

smart water norway klyngen

Smart Water Norway

En nasjonal leverandørklynge innenfor VA-sektoren.

Smart Water Norway (SWN) er en nasjonal klynge/forening for leverandører, entreprenører og rådgivere i norsk vannbransje. SWN er resultatet av en fusjon mellom de tidligere Arenaklyngene Smart Water Cluster og Vannklyngen (Clean Water Norway).

SWN har som formål å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder rammebetingelser satt av myndigheter, bidra til å løfte frem ny markedsnær teknologi og innovative løsninger, samt være bransjens talerør overfor andre bransjer, organisasjoner og kunder i industri og offentlige etater, nasjonalt og internasjonalt.

SWN medvirker aktivt til økt verdiskaping og eksport fra sine medlemmer samt bidrar til økt samarbeid mellom aktørene i den norske vannbransjen.

FI sitter i dag i styret i Smart Water Norway, og jobber aktivt med innovasjonsprosjekter sammen med bedrifter og FoUI. Videre arbeides det med internasjonale prosjekter innenfor EU/Interreg.