KLYNGER OG NETTVERK

Vi er et av landets ledende klyngeutviklingselskap. På vegne av næringslivet har vi ansvar for klyngene NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC.

Deltakelse i klynger og nettverk er for mange en naturlig del av forretningsstrategien. Her treffer man potensielle kunder og samarbeidspartnere, får oversikt over konkurrenters produktportefølje og blir kjent med den siste utviklingen innenfor sitt marked eller fagfelt. Sammen er man også sterkere når man vil løfte fram utfordringer på vegne av industrien, eller påvirke politikere når det gjelder fremtidig næringspolitikk. 

Alle klyngene består av bedrifter som er villige til å strekke seg litt lenger, sammen, for å oppnå utvikling og vekst innenfor sin bransje eller sitt fagområde. Jobber du i en slik bedrift? Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

nce aquatech cluster klyngen

NCE AQUATECH CLUSTER

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger, med over 100 partnere. Over 80 % av partnerne er fra leverandørsiden, og en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er sentrale aktører.

Klyngen ble i 2016 anerkjent som NCE, et prosjekt i Norwegian Innovation Cluster Programme. NCE står for Norwegian Center of Expertise.

NCE Aquatech Cluster jobber for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren, gjennom å:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050

Klyngen ledes av BDO og Fremtidens Industri (FI) i samarbeid, med Kristian Henriksen (BDO) som leder og Bjørn Damhaug (FI) som nestleder. 

fornybarklyngen klynger

RENERGY

RENERGY (Renewable Energy Cluster) jobber for fremtidens forretningsmodeller innenfor fornybar energi.

RENERGY er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Klyngen legger til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi og legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon.

RENERGY er en plattform for samarbeid og utvikling som bidrar til å utforske fremtidens løsninger og forretningsmodeller, øke den samlede utviklingskapasiteten og demonstrere nye løsninger. I fellesskap vil klyngens medlemmer skape et ledende miljø for fornybar forretningsutvikling.

Klyngen samler omkring 100 aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier, og har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

RENERGY ledes av Fremtidens Industri ved Thomas Bjørdal.

Ocean Autonomy Cluster

Ocean Autonomy Cluster skal styrke Norges globale lederrolle innen utvikling og kommersialisering av fremtidens autonome løsninger i havrommet.

Det maritime autonomimiljøet i Midt-Norge er verdensledende, og har gitt liv til en rekke nyskapende bedrifter, forskningsprosjekter og en internasjonal kommersialisering av autonome løsninger. Klyngen har som mål å samle ulike aktører innen fagfeltet og styrke forretningsmulighetene innen autonomi for havrommet; under, på og over havoverflaten.

Trondheimsfjorden ble i 2016 verdens første testområde for autonome skip. Økt oppmerksomhet på driftskostnader, høy presisjon, strengere miljøkrav og økende interesse for teknologien har aktualisert mulighetene for automatisering til havs. Klyngen skal lette overgangen fra konvensjonelle løsninger til mer bærekraftige, sikrere og lønnsomme autonome løsninger.

Ocean Autonomy Cluster er en Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters Programme, drevet av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Klyngen ledes av Fremtidens Industri ved Frode Halvorsen.

Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. 

Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge. 

Klyngen skal:

  • fremme utvikling av ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen
  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering
  • etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede
  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

Klyngen ledes av Fremtidens Industri ved Hege Michelsen Kolstad.

midsec klynger

MIDSEC

Mid-Norway Defence and Security Cluster utvikler verdensledende løsninger for et tryggere samfunn. 

MIDSEC har ca. 35 medlemsbedrifter pluss en rekke tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer. Klyngen arbeider med leveranser, kompetanseutvikling og samarbeidsprosjekter innenfor autonomi, vedlikehold, overvåkningssystemer, internasjonalt industrisamarbeid med mer. Markedet er nasjonal og internasjonal forsvarsindustri, samt private virksomheter som ønsker løsninger for økt sikkerhet og beredskap.

Bedriftenes leveranser omfatter bl.a. teknologi, produkter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret. Leveransene omfatter banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land.  For eksempel autonome systemer, kunstig intelligens (AI), fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, maskinering og mekanikk, cybersikkerhet, logistikk med mer. 

MIDSEC er forankret i Midt-Norge og har nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Klyngen ledes av Fremtidens Industri og støttes av Trøndelag Fylke og Innovasjon Norge.

SMART GRID SERVICES SA

Foreningen Smart Grid Services SA skal gi direkte uttelling for aktive medlemmer i form av økt aktivitet innen både produkt- og tjenesteutvikling samt bedre tilgang til eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt.

Foreningen jobber for samarbeid om markedsutvikling, forretningsutvikling, produktutvikling, tjenesteutvikling og mobilisering til forskning for sine 25 medlemmer.

Satsingsområdene til Smart Grid Services SA er produkter og tjenester til smarte nett, styringsløsninger, monitorering og overvåkning av energi og effekt, samt tjenesteutvikling relatert til elektriske strømnett.

FI leverer administrasjonstjenester, prosjektledelse, prosjektutvikling og koblingsaktiviteter mellom virkemiddelapparatet, forskning, kunder og leverandører.

smart water norway klyngen

Smart Water Norway

En nasjonal leverandørklynge innenfor VA-sektoren.

Smart Water Norway (SWN) er en nasjonal klynge/forening for leverandører, entreprenører og rådgivere i norsk vannbransje. SWN er resultatet av en fusjon mellom de tidligere Arenaklyngene Smart Water Cluster (Trøndelag) og Vannklyngen (Clean Water Norway, Østlandet).

SWN har som formål å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder rammebetingelser satt av myndigheter, bidra til å løfte frem ny markedsnær teknologi og innovative løsninger, samt være bransjens talerør overfor andre bransjer, organisasjoner og kunder i industri og offentlige etater, nasjonalt og internasjonalt.

SWN medvirker aktivt til økt verdiskaping og eksport fra sine medlemmer samt bidrar til økt samarbeid mellom aktørene i den norske vannbransjen. FI bistår ledelsen og styret i SWN med kompetanse om klyngeutvikling.