22/12/2020

Klar for testing av rengjøringssystem

Rengjøring av merder er viktig for fiskevelferden.

2021 er året hvor Koral, et system for rengjøring av sjøbaserte merder, skal storskalatestes.

– Visjonen er å bidra til at sjømatproduksjonen i verden skal foregå på en best mulig miljømessig og bærekraftig måte, samtidig som dyrevelferden settes i høysete.

Det sier Hallgeir Solberg, gründeren bak Koral.

Koral er ikke bare et system for rengjøring av merder, men også oppsamling av groe.

– Koral skaper bedre levevilkår i merdene gjennom renhold og hygiene. I tillegg samler Koral opp avfallet, i stede for å spyle det ut i vannmassene.

Fiskevelferd

Rene merder er viktig både for laksen og for oppdrettsselskapene.

– Nøtene i merdene må rengjøres for at laksen ikke skal kveles. I dag spyles alle typer groe ut i vannmassene, eller forblir inne i merden på grunn av luseskjørtet. Det kan føre til at gjellene blir irriterte og blir betente, sier Solberg.

Dette fører igjen til at laksens immunforsvar svekkes og blir mer mottakelig for sykdommer, særlig gjellesykdommer.

Akvaplan-Niva gjennomførte i vår en rapport for Koral.

– Den konkluderer med at Korals løsning med oppsuging og filtrering av vaskevann kan være et positivt bidrag til å redusere mengden kobber som slippes ut fra oppdrettsanlegg.  Koral kan også ha en positiv effekt når det gjelder å redusere risiko for nedsatt fiskehelse, sier Solberg.

Kan spare millioner

For å beregne hvor mye et oppdrettsselskap kan spare på å bruke Koral til rengjøring av sine merder, har Solberg satt opp et regnestykke. I regnestykket tar han utgangspunkt i et oppdrettsanlegg med åtte merder, 160 000 smolt per merd, en gjennomsnittlig slaktevekt på fem kilo, og en kilopris på 60 kroner.

– Statistisk sett er det 20 prosent svinn ved et anlegg. Det gir en slakteverdi på drøyt 307 millioner kroner. Vi sier at vi kan redusere svinn med to prosent. Det øker slakteverdien med 7,7 millioner kroner, sier Solberg.

– Når vi får mindre stress på fisken, og bedre fiskehelse, kan vi også øke tilveksten med én prosent. Vi kan da regne en gjennomsnittlig slaktevekt på 5,05 kg. Det gir en økt slakteverdi på 3,1 millioner kroner, sier han videre.

Det vil si at fortjenesten per anlegg og per generasjon, totalt sett øker med 10,8 millioner kroner.

– Konklusjonen er da at ved oppsamling av groe, så man redusere antallet lusebehandlinger, øke fiskevelferden og bedre inntjeningen.

2021

Solberg har planene for 2021 klare.

– Innen utgangen av 2021 skal Koral være ferdig utviklet og klargjort for en stroskalatest, som følger én laksegenerasjon i én lokalitet, i samarbeid med FoU-institusjon og oppdretter, forteller Solberg.

Parallelt skal strategier for kommersialisering av Koral utarbeides, slik at Koral er klar for markedsføring og salg nasjonalt og internasjonalt når produktene er ferdigutviklet.

Koral skal rengjøre merder for groe. I tillegg samler Koral også opp avfallet.

Del innlegg: