15/02/2024

Kronikk: Havteknologibedrifter – Kraftig vekst og optimisme

Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Kronikk publisert på Trønderdebatt.no

Av Ragnar Eggen, CFO Clean Sea Solutions
og Frode Halvorsen, leder Ocean Autonomy Cluster

Impello-analysen viser stagnasjon i antall teknologibedrifter i Trondheimsregionen. Men under Impello-radaren ser vi en kraftig vekst og optimisme i bedrifter innen havromsteknologi. Dette er gode nyheter, som Teknologihovedstaden må tilrettelegge videre for.

Den ferske brukeranalysen for Nyhavna, som er utført på oppdrag av Trondheim kommune og Strategisk Forum Nyhavna, dokumenterer havromsveksten. Bedrifter som er kartlagt, og kan defineres innenfor området havromsteknologi, har økt verdiskapingen med over 70% fra 2020 til 2023. De aller fleste av dem har utsikter til videre sterk vekst.

Nylig ble Impello-analysen for 2023 fremlagt. Denne årlige rapporten gir et bilde av tilstanden i teknologibransjen for Trondheimsregionen. Fasit er at veksten i antall teknologibedrifter har avtatt, og det er færre nyetableringer i regionen nå, sammenlignet med toppårene 2016-2018. Med 777 teknologiselskaper ligger Trondheimsregionen et godt stykke unna det ambisiøse målet om 1000 selskaper innen 2025.

Derfor er det interessant å se at de kartlagte havteknologibedriftene kommer som ei kule. De har flere ting til felles: De driver grovt sett med kartlegging, overvåkning, kontroll og datainnsamling, og leverer til bransjene offshore, sjømat og sikkerhet. De jobber i stor grad med droner, sensorer og programvare i maritime miljøer. Mange av bedriftene er yngre enn ti år, og de ansatte har i stor grad teknologiutdannelse fra NTNU; mange begynner her rett fra studiene.

Vi ser en «grasrotbevegelse» av oppstartsbedrifter, enkeltinstitutter på NTNU og studentinitiativer knyttet til Nyhavna og havneområdene. Dette er ikke resultat av ett stort vedtak eller en enkelt plan. Miljøet har vokst frem ved hjelp av mange organiske krefter. De har fått drahjelp av etablerte teknologiselskaper og NTNU, men også av en tung aktør som Trondheim Havn, og næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster, som samler mange av havromsbedriftene og har tatt en internasjonal posisjon.

Ragnar Eggen, CFO Clean Sea Solutions. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Interessen for havromsteknologi fra Trondheim fra utlandet er økende. Norge har høy tillit og er kjent for å levere kvalitetsprodukter. Noen av bedriftene gjør suksess fordi de klarer å konkurrere på pris slik at høyteknologi blir anvendelig for flere. Noen treffer trenden med økende aktivitet knyttet til kartlegging av havbunn og havrom. Noen bidrar med ny teknologi som gjør det mulig å operere fartøyer mer effektivt og med mindre mannskap, noe som svarer direkte på en situasjon med mannskapsmangel og krav om bærekraftig drift. Vi ser også en økt interesse for havteknologien innen sikkerhet og beredskap. Ikke bare innen forsvaret, men også for sikkerhet og beredskap knyttet til klimaendringer, erfaringer fra pandemien, miljøovervåkning, artsmangfold, og flere formål.

Havromsteknologibedriftene bygger avansert teknologi og eksporterer globalt. Til sammen et trettitalls aktører har det til felles at de må teste utstyr i vann – ideelt i kystsone og fjord. Beliggenheten og tilgangen til kaikant, testbasseng og testarena Trondheimsfjorden er avgjørende for at de ligger der de gjør. Denne tilgangen er også avgjørende for at bedriftene blir i Trondheim i fremtiden.

Brukeranalysen for Nyhavna avdekker at fysiske test- og demonstrasjonsarenaer er det aller viktigste kriteriet for valg av beliggenhet, dernest kommer tilgang på kompetente ansatte, mulighet til oppskalering og vekst, tilgang på studenter og mulighet for fleksibilitet i arealer. Nyhavna er rangert som foretrukket beliggenhet nummer én, foran Brattøra og Grilstad. Dette er en tydelig beskjed om at byen må sørge for at det finnes næringsområder og -bygg med nærhet til kaikant og fjorden for å sikre at havteknologibedriftene vokser videre i Trondheim.

Den sterke veksten i havteknologi er noe av bakgrunnen for etableringen av Strategisk Forum Nyhavna. Miljøet trenger å gjøre seg mer sett og hørt. Det som allerede er vokst frem gir grunnlag for å utvikle et verdensledende miljø for havteknologi – Silicon Harbor Trondheim. Et miljø hvor nye teknologibedrifter vokser frem, og etablerte bedrifter ønsker å flagge inn til.

For å lykkes med å utvikle Silicon Harbor Trondheim, med ambisjoner om verdens beste havteknologimiljø, må vi regne inn havteknologimiljøet som en ressurs og drivkraft i særstilling i utviklingen av Nyhavna. Og offentlige myndigheter, næringsliv og kunnskapsmiljøer trenger å være mer samstemt og jobbe i samme retning.

Nyhavna faksimiler

Del innlegg: