29/04/2015

Fosen søker Byregionprosjekt Fase 2

Fosenregionen ved Fosen Regionråd og Næringsalliansen deltar i Byregionprogrammet (ByR) til Kommunal og Moderniseringsdepartementet.  Fokus i ByR prosjektets Fase 1 har vært todelt;
1) Kvalitetssikring av de strategiske valg som Fosenregionen har tatt i sin Strategiske Næringsplan
2) Testing/utprøving av en regional samhandlingsmodell for regionalt utviklingsarbeid

Det er stor enighet i Næringsalliansen (NA) på Fosen om at ByR Fase 1 har vært en viktig faktor når det gjelder å komme godt i gang med samhandlingsprosesser og -prosjekter i regionen. ByR-prosjektet hadde Kick-off samling på Stokkøya sommeren 2014, og samlingen ble av deltakerne opplevd som svært positiv og som en første anledning hvor Næringsalliansen (NA) framsto som en enhet. Fellesskapsfølelsen ble styrket og NA fikk en fin start på samarbeidet rundt Strategisk handlingsplan for Fosen.

Etter samlingen har aktørene inngått samarbeid i konkrete prosjekter. Tilliten mellom aktører har økt, og de fleste mener at de har fått flere kontakter og ser flere muligheter for sin egen kommune eller virksomhet gjennom prosjektarbeidet. Flere sier også at de nå vurderer muligheten for å ta på seg større oppgaver i fellesskap med andre i Næringsalliansen.

ByR Fase 2
I ByR Fase 2 ønsker NA å styrke samhandlingen mellom det offentlige, næringslivet og  forskning- og utviklingsaktører (trippel helix) gjennom en rekke helt konkrete tiltak og aktiviteter. Tiltakene skal blant annet bidra til å gjøre regionen bedre rustet til å ta ut de store potensialene som ligger i de store satsingene  og vekstsektorene på Fosen; vindkraft/energi, ny kampflybase, blå-grønn sektor og elektromekanisk industri.

Prosjektsøknaden skal være sendt Kommunal og Moderniseringsdepartementet innen 5. mai, og deres søknadsbehandling og valg av prosjekter skal være ferdigstilt i løpet av juni.
Arbeidsgruppe For ByR-søknad på Fosen har vært: Harald Jensen, Fosen Regionråd (Prosjektansvarlig), Arnt-Ivar Kverndal, Kopparn Utvikling og Marianne Brøttem, Leksvik Industriell Vekst (LIV). Andre bidragsytere har vært David Mouritzen, Åfjord Utvikling, Bjørn Damhaug, LIV og Markus Steen, SINTEF, samt at gruppen har mottat innspill fra Næringsalliansens øvrige medlemmer.

Bildet viser Næringsalliansen på Fosen (21.04.2015) ved gjennomgang av prosjektbeskrivelsen til ByR Fase 2.

Del innlegg: