Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjene skal styrke bevisstheten hos ansatte, og gjøre de oppmerksomme på forventninger til egen atferd. Alle har ansvar for å gjøre seg kjente med retningslinjene, hvilke regler som gjelder og hvordan de praktiseres.

Personlig adferd

God etisk atferd verdsettes høyt, og alle ansatte i FI skal bidra til at selskapet har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, toleranse og åpenhet. Alle skal bli behandlet med respekt og omsorg. Det skal være en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør, og ledelsen skal gå foran som et godt forbilde for sine ansatte.

Våre verdier
I FI har vi fire verdier som gjenspeiler vår bedriftskultur:

  • Vi skal til enhver tid opptre kompetent og etterrettelig i vårt arbeid
  • Vi skal opptre med høy integritet og med respekt ovenfor hverandre, våre samarbeidspartnere og våre kunder.

I møte med kunder og samarbeidspartnere skal vi opptre kompetent og kvalifisert, og vise etterrettelighet ved å levere det som er avtalt og innenfor avtalt tid. Når vi opptrer med høy integritet skal vi vise åpenhet, være ærlig og oppriktig med hverandre og våre kontakter. Vi skal vise respekt for alle vi er i kontakt med, og opprettholde en mangfoldig og inkluderende bedriftskultur som alle skal føle seg en del av.

Taushetsplikt
Alle ansatte i FI forplikter seg til å behandle all informasjon som berører selskapet konfidensielt. Når ansatte får kunnskap om- eller rådighet over dokumenter og opplysninger om forretnings- og driftsforhold i selskapet og selskapets kunder, skal ikke den ansatte benytte slik kunnskap eller bringe den videre til uvedkommende.

Biverv
Alle styreverv, arbeidsforhold eller andre betalte oppdrag ansatte har i annen virksomhet skal godkjennes av daglig leder. Dette gjelder ikke passive investeringer i børsnoterte selskap, fond, eller styreverv i lag og foreninger. Begrensningen gjelder i de tilfeller engasjementet kan komme i strid med selskapets interesser, kunder, konkurrenter mv.

Habilitet
En ansatt må på ingen måte utnytte sin stilling eller ansettelsesforhold i selskapet til å oppnå økonomisk fordel for egen eller andres del.

Diskriminering
FI aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre vi forholder oss til. Dersom det oppdages mobbing på arbeidsplassen, har de ansatte et ansvar for å gripe inn eller varsle nærmeste leder. Dersom nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saken om nødvendig bringes til styret i FI. Alle former for seksuell trakassering får følger.

Representasjon
Hver ansatt skal overfor kunder og andre forbindelser legge vekt på å representere selskapet på en verdig måte som inngir tillit til selskapet og den enkelte.

Gaver
Ansatte i FI skal ikke gi- eller motta gaver til en samlet verdi over kr. 500,- eller andre ytelser av økonomisk art i forretningsmessig sammenheng, eller i tilknytning til f.eks. jul eller andre spesielle anledninger.

Media
Oppgaver, rapporter og annen informasjon fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg et korrekt bilde av bedriftens stilling og virksomhet. Alle uttalelser i medier om selskapets anliggender skal gis av daglig leder eller en annen representant som daglig leder utpeker. Andre representanter for selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt.

Ansatt i FI

Personvern
FI lagrer og behandler personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, og disse skal og er lagret på passordbeskyttet område. Kun daglig leder og økonomiansvarlig har tilgang til sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger vil ikke, og skal ikke deles med tredjepart, foruten leverandører av lønn, pensjon, forsikring o.l.

Miljøbevissthet
FI tar miljø på alvor og prøver til enhver tid å være bevisst dette i arbeidshverdagen. Gjennom vår forretnings- og prosjektrådgivning bidrar vi til et bedre miljø og øker bevisstheten hos våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Internt er vi bevisst våre valg med hensyn til miljø og utslipp. Vi prøver å minimere behovet for reise og gjennomfører møter digitalt hvis mulig. Ved fysiske møter eller kurs velger vi lokaler som er strategisk plassert med tanke på reisevei for deltagerne. Alle ansatte skal være bevisst på miljøkonsekvensene av sin atferd og hvordan beslutningene som tas kan påvirke miljøet. Effekter på miljøet skal vurderes og miljøkostnadene skal minimeres.

Samarbeid og kommunikasjon

Samarbeidsprosjekter
FI sine ansatte skal i samarbeidsprosjekter overholde nasjonale og internasjonale retningslinjer. Etiske og samfunnsmessige dimensjoner samt nasjonale og internasjonale forskrifter vurderes i alle stadier av FI-prosjekter.

Ved nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt er det anbefalt å inngå en skriftlig avtale mellom partene, der organisering, ansvarsforhold og kommunikasjon er avklart. I større innovasjonsprosjekter med betydelig støtte fra offentlige finansiører skal det alltid opprettes konsortiumavtale, leverandør/underleverandøravtale. Avtaler som inngås er prosjektspesifikke, og prosjektleder er ansvarlig for at avtalen opprettes, og alle partnerbedrifter må være enige om innholdet i avtalen.

Ved samarbeid der det ikke opprettes avtale gjelder følgende prinsipper:

  • Den enkelte bedrift i et samarbeid beholder eiendomsretten over alle immaterielle verdier og – rettigheter de har med inn i samarbeidet.
      • Immaterielle verdier; kunnskap, kompetanse, utdannelse, erfaring, kundelister, nettverk, partnerskap, sertifiseringer og merkevarer.
      • Immaterielle rettigheter; patenter, varemerker, opphavsrett, design, forretningshemmeligheter, lisenser etc.
  • Ideer og innovasjoner som kommer av felles idémyldring og/eller samarbeid eies i fellesskap av deltakende bedrifter.

Varsling om brudd på etiske retningslinjer

Plikt til å varsle
Alle ansatte i FI har en rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Fremgangsmåte ved varsling
FI følger den lovfestede framgangsmåten for varsling (AML §2). Arbeidstaker kan alltid varsle internt; til arbeidsgiver, verneombud, tillitsvalgt eller advokat. Arbeidstaker kan også varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet, samt media dersom kravene til dette er oppfylt. Det er mulig å varsle anonymt, og det gjøres ved å sende brev til daglig leder og merkes «Konfidensielt».

Oppfølging og håndtering
Arbeidsgiver har plikt til å følge opp alle varsler, også anonyme. Det gjøres ved å undersøke og behandle det kritikkverdige forholdet